CHARVÁT Group s.r.o.

GDPR

Vážení,

vítejte na internetových stránkách společnosti CHARVÁT Group, s r.o. Ceníme si vašeho zájmu o naši společnost. Ochrana osobních údajů, které nám svěřujete, je naší prioritou a učinili jsme veškeré kroky, abyste se při návštěvě našich stránek a zasílání nabídek, případně při jakémkoliv dalšímu předávání osobních údajů v rámci námi poskytovaných výrobků a cítili bezpečně. Je pro nás důležité, abyste byli plně informováni o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a abyste věděli, jak je využíváme.

Dovolujeme si Vás upozornit, že pro větší transparentnost a kontrolu nad informacemi, které o Vás shromažďujeme, jsme zaktualizovali naše zásady ochrany osobních údajů. Uvedené zásady odpovídají požadavkům kladeným na zpracování osobních údajů nařízením GDPR.

Poučení o ochraně osobních údajů

Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

Totožnost správce:

CHARVÁT Group, s.r.o., IČO 27407667, se sídlem Zbraslavice 394, 285 21

Kontaktní údaje správce:

CHARVÁT Group, s.r.o., IČO 27407667, se sídlem Zbraslavice 394, 285 21 Zbraslavice

Odpovědná osoba za ochranu osobních údajů:

Jarmila Fialová, email: fialova@charvat-chs.cz

Účel zpracování osobních údajů: marketingová a obchodní činnost.

Zpracováváme osobní údaje, které nám předáváte dobrovolně, např. při poptávce, při objednávce služeb, při návštěvě našich webových stránek a podobně. Právním titulem k tomu zpracování je v tomto případě čl. 6 (1) písmeno b GDPR. V této souvislosti zpracováváme údaje o zákaznících, zaměstnancích a dodavatelích v rozsahu potřebném pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud nám poskytnete souhlas se zpracováním osobních údajů (ve smyslu čl. 6 (1) písmeno a GDPR), můžete jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování na základě souhlasu v době před odvoláním.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, sídlo podnikání, adresy provozoven, adresa společnosti-zaměstnavatele);
 • kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, emailová adresa),

Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro námi prováděné činnosti a je požadováno pouze pro potřebu marketingových a obchodních činností. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro tyto účely nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatickém zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýkalo.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů: správce. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

K předání Vašich osobních údajů může dojít v zájmu prosazování podmínek užívání nebo smluvních aktů. Rovněž jsme ze zákona povinni na vyžádání předávat informace některým veřejným institucím. Patří mezi ně orgány činné v trestním řízení, orgány oprávněné k penalizačním trestním postihům za přestupky a finanční orgány.

Doba uložení osobních údajů:

Zákonnými předpisy jsou stanoveny různé podmínky a povinnosti pro období uchovávání osobních údajů. Po uplynutí předepsaných období se údaje obvyklým způsobem mažou. Údaje, na které se uvedené předpisy nevztahují, se mažou nebo anonymizují, jakmile účel podle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů pomine. Pokud prohlášení o ochraně osobních údajů nestanoví jinak, uchováváme shromažďované údaje po dobu potřebnou pro výše uvedené účely.

Naše internetové stránky

Abychom mohli obsah našich stránek, které navštívíte (např. texty, obrázky a soubory ke stažení), vašemu počítači zasílat, zaznamenáváme a ukládáme jeho IP adresu ve smyslu čl. 6 (1) písmene b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR). Tyto údaje zpracováváme také pro potřeby zjišťování a sledování jejich případného zneužití. Jako právní podklad k tomu slouží čl. 6 (1) písmeno f GDPR. V tomto kontextu je v souvislosti se zpracováváním dat naším oprávněným zájmem zajištění náležitého fungování našich internetových stránek a realizace obchodních aktivit jejich prostřednictvím.

Zabezpečení dat

Ochrana Vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely certifikace po ukončení certifikačního procesu. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

 • účelech zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
 • o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů v kterémkoliv z těchto případů:

 • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie, či některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese:

CHARVÁT Group, s.r.o., Zbraslavice 394, 285 21, odpovědná osoba: Jarmila Fialová nebo na emailovou adresu: fialova@charvat-chs.cz

Způsob poskytnutí informací

Správce informace poskytuje písemně elektronicky prostřednictvím emailu odpovědné osoby. Kontaktujete-li správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.

Právo podat stížnost

Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu správce. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

Na postup správce lze podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ve Zbraslavicích dne 4. 5. 2022

CHARVÁT Group s.r.o.
Zbraslavice 394
285 21 Zbraslavice

IČO: 27407667
DIČ: CZ 27407667

Telefon: +420 327 591 112
Mobil: +420 606 646 415
Fax: +420 327 591 429
E-mail: charvat@charvat-chs.cz

Mapa

Kontakty

CHARVÁT Group s.r.o.
Zbraslavice 394
285 21 Zbraslavice

Facebook